Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tlumení varroázy 2013. Nařízení Státní veterinární správy

16. 6. 2013

 

Č.J.: SVS/2013/033429-S

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dále jen „KVS SVS pro Středočeský kraj“ jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel ve Středočeském kraji.

Čl. 1

Letní ošetření

(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na územích všech okresů Středočeského kraje se nařizuje ošetření všech včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení, v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami jeho použití pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování; toto ošetření musí být provedeno neprodleně po posledním odběru medu, nejpozději do 31.července 2013.

(2) Chovatelům včel, kteří se včelstvy kočují na území Středočeského kraje, se nařizuje provést po 1.červnu 2013 ošetření těchto kočujících včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat.

(3) Chovatelům včel se zakazuje ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu jinými přípravky, než přípravky, jejichž účinnou látkou je kyselina mravenčí.

Čl. 2

Podzimní ošetření

(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Středočeského kraje se nařizuje:

a) do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou plochu dna úlu,

b) v období od 10. října 2013 do 31.prosince 2013 v intervalech 14 – 21 dnů mezi jednotlivými ošetřeními zajistit

1. trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho použití, nebo

2. ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem s účinnou látkou kyselinou mravenčí nebo thymolem podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami použití přípravku pro klinické testování schváleným Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování,

c) provést důkladné ometení a očištění podložek za 5 – 7 dní po každém ošetření a jejich následné vrácení na dna úlů,

d) provést odstranění zavíčkovaného plodu vyřezáním nebo rozdrásáním před druhým nebo třetím ošetřením podle písm. b).

Čl. 3

Zimní měl

(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Středočeského kraje se nařizuje:

a) do 15. února 2014 odebrat směsný vzorek zimní měli; vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, provedeném po posledním ošetření podle čl. 2 tohoto nařízení,

b) odevzdat směsný vzorek zimní měli k vyšetření

1. přímo místně příslušnému inspektorátu KVS SVS pro Středočeský kraj

c) podkladem pro vyšetření vzorku zimní měli laboratoří je objednávka vystavená úředním veterinárním lékařem místně příslušného inspektorátu KVS SVS pro Středočeský kraj. Úřední veterinární lékař vystaví objednávku po předložení seznamu odebraných vzorků obsahujícího jméno a adresa chovatele včel a registrační čísla stanovišť včelstev včetně počtu včelstev na stanovišti.

(2) Chovatelům včel se zakazuje přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než 4 mm.

Čl. 4

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č.17/2006 z 5.9.2006 a Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č. 5/2008 ze dne 5.4.2008.

V Benešově dne 22.5.2013

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

MVDr. Zdeněk Císař

ředitel krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Středočeský kraj

Podepsáno elektronicky