Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádná veterinární opatření 2014

 

Č. j.: SVS/2014/020204-G

Nařízení Státní veterinární správy

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhl. č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel tato

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Předjarní preventivní ošetření

(1) Všem chovatelům včel, u jejichž včelstev byl zjištěn výsledek vyšetření zimní měli více než tři samičky roztoče Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo (dále jen „pozitivní včelstva“), se nařizuje zajistit preventivní ošetření všech pozitivních včelstev způsobem stanoveným v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014, zveřejněné na internetových stránkách Státní veterinární správy a ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR pod č. j.: 71808/2013-MZE-17212 ze dne 19. 11. 2013 (dále jen „MKZ“) pod kódem: ExM 310 Varroáza – O (předjarní preventivní ošetření).

(2) Všem chovatelům včel, kterým se ukládá předjarní preventivní ošetření podle odstavce 1, se zakazuje přemísťování včelstev až do doby provedení tohoto ošetření.

Čl. 2

Letní preventivní ošetření

Všem chovatelům včel, kteří provedou letní preventivní ošetření včelstev způsobem, stanoveným v MKZ pod kódem: ExM 320 Varroáza – O (letní preventivní ošetření), se nařizuje provést toto ošetření nejpozději do deseti dnů po posledním odběru medu.

Čl. 3

Podzimní preventivní ošetření

Všem chovatelům včel se nařizuje

a) do 30. 9. 2014 při preventivním ošetření všech včelstev způsobem stanoveným v MKZ pod kódem: ExM340 Varroáza – O (podzimní preventivní ošetření) vložit na dna všech svých úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou

 

plochu dna úlu. Podložky musí být po každém provedeném preventivním ošetření důkladně ometeny, očištěny a vráceny zpět na dna úlů,

b) do 15. února 2015 odebrat směsný vzorek veškeré zimní měli (dále jen „vzorek“) tak, že vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dnů po vložení ometených a čistých podložek na dna úlů po posledním provedeném preventivním ošetření. Odebranou měl se zakazuje přesívat přes síta s otvory menšími než 4 mm,

c) do 15. února 2015 předat vzorek k vyšetření:

1. státnímu veterinárnímu ústavu,

2. pracovišti místně příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy,

3. laboratoři, které vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy povolení k provádění laboratorní činnosti. V tomto případě je chovatel včel povinen předem informovat krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.

Čl. 4

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Nařízenými mimořádnými veterinárními opatřeními nejsou dotčeny další povinnosti chovatelů včel podle MKZ.

(2) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

V Praze dne 19.03.2014

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.

ústřední ředitel

podepsáno elektronicky